0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
0

BENDROSIOS KROVINIŲ VEŽIMO SĄLYGOS VEŽĖJAMS

 
BENDROSIOS KROVINIŲ VEŽIMO SĄLYGOS VEŽĖJAMS
 
1 redakcija 2018-10-24
 
I skyrius. SĄVOKOS
1.1. CMR važtaraštis – Siuntėjo arba Užsakymo vykdytojo užpildytas CMR važtaraštis, pagal kurį Siuntėjas Krovinį perduoda Užsakymo vykdytojui, pagal kurį vykdomas Krovinio Pervežimas ir pagal kurį Krovinys perduodamas Gavėjui. 
1.2. Ekspedicinis užsakymas – Užsakymo vykdytojui raštu (įskaitant elektroniniu paštu, Skype ar bet kokiomis kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis) pateiktas Užsakovo užsakymas Kroviniui pervežti, kuriame nurodomos konkretaus Krovinio Pervežimo individualios / specialiosios sąlygos ir kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
1.3. Faktinis vykdytojas (Faktinis vežėjas) – fizinis arba juridinis asmuo, faktiškai atliekantis Krovinio Pervežimą Užsakymo vykdytojo pavedimu. 
1.4. Instrukcijos – Užsakovo Užsakymo vykdytojui ir (ar) Faktiniam vykdytojui raštu, el. paštu, Skype ar bet kokiomis kitomis elektroninės komunikacijos priemonėmis pateikiami Užsakymo vykdytojui ir Faktiniam vykdytojui privalomi nurodymai, susiję su konkretaus Užsakymo vykdymu. 
1.5. Iškrovimo / Paskirties vieta – galutinė Krovinio paskirties vieta, kuri yra nurodyta Ekspediciniame užsakyme bei CMR važtaraštyje ir kurioje baigiamas Pervežimas, Krovinys yra iškraunamas ir perduodamas Gavėjui. 
1.6. Krovinio vertė – Krovinio vertė, šių Sąlygų numatyta tvarka apskaičiuota toje vietoje ir tuo laiku, kai Krovinys buvo priimtas vežti, pridėjus valstybinių institucijų už Krovinį mokamas subsidijas ir / ar dotacijas. Krovinio vertė visų pirma nustatoma pagal visus įmanomus dokumentus, jų nesant – pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra – pagal rinkos kainas. 
1.7. Užsakymo vykdytojas – Ekspedicinį užsakymą iš Užsakovo gavęs fizinis ar juridinis asmuo, kurio rekvizitai nurodyti Ekspediciniame užsakyme. 
1.8. Užsakovas – UAB GPA LOGISTIKA ar bet kuri kita įmonė, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei, kurios rekvizitai nurodyti Ekspediciniame užsakyme, savo ar savo klientų vardu užsakiusi Krovinio Pervežimo paslaugas.
 
II skyrius. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Šia Sutartimi Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Užsakovo nurodytoje Pakrovimo vietoje iš nurodyto Siuntėjo priimti Krovinį, tinkamai ir laiku jį nuvežti į Užsakovo nurodytą Paskirties vietą ir perduoti Užsakovo nurodytam Gavėjui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Užsakymo vykdytojui už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas sutartą Pervežimo kainą (frachtą) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
2.2. Šalys abipusiu susitarimu gali susitarti ir dėl kitų su Krovinio (-ių) Pervežimu susijusių paslaugų teikimo, viena kitai nustatyti kitas su Krovinio (-ių) Pervežimu susijusias tarpusavio teises ir pareigas. 
2.3. Individualūs Šalių, Krovinio, pakrovimo, iškrovimo duomenys ir kiti specifiniai nurodymai bei instrukcijos yra nurodomi konkrečiame Ekspediciniame užsakyme, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Ekspediciniame užsakyme Šalių sutartos specialiosios sąlygos, esant prieštaravimų, turi viršenybę prieš Sąlygas. 
2.4. Krovinių vežimai pagal šią Sutartį yra vykdomi ir Šalių tarpusavio santykiai reguliuojami pagal šios Sutarties, CMR konvencijos, ADR konvencijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas bei pagal kitus tarptautinius bei nacionalinius teisės aktus, reguliuojančius tarptautinius krovinių pervežimus keliais
 
III skyrius. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Užsakovo teisės. 
3.1.1. Užsakovas turi teisę disponuoti Kroviniu, t.y. duoti Užsakymo vykdytojui Instrukcijas, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodymus nutraukti Krovinio Vežimą, pakeisti Krovinio Paskirties vietą arba atiduoti Krovinį kitam Gavėjui, negu nurodyta CMR važtaraštyje ir / ar Ekspediciniame užsakyme, iki CMR važtaraščio perdavimo Gavėjui momento, o Užsakymo vykdytojas privalo paklusti Užsakovo nurodymams.
3.1.2. Užsakovas turi teisę atšaukti Ekspedicinį užsakymą be jokių kompensacijų, netesybų bei kitų sankcijų / atsakomybės, jei Užsakymo vykdytojas apie Ekspedicinio užsakymo atšaukimą yra informuojamas likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto laiko transporto priemonės pateikimui į Pakrovimo vietą.
3.2. Užsakovo pareigos. 
3.2.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Užsakymo vykdytojui informaciją apie Krovinį, jo Pervežimo sąlygas, Krovinį lydinčius dokumentus ir turimą informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Užsakovas gali nurodyti vietą, kur Užsakymo vykdytojas privalo pats paimti Krovinį lydinčius dokumentus, ir / ar nurodyti Užsakymo vykdytojui, kokius papildomus veiksmus reikia atlikti su Krovinį lydinčiais dokumentais. Šalys taip pat gali susitarti, kad įforminti tam tikrus dokumentus yra Užsakymo vykdytojo pareiga. 
3.2.2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Ekspediciniame užsakyme sutartu laiku Krovinys būtų tinkamai paruoštas ir pateiktas Pervežimui sutartoje Pakrovimo vietoje. 
3.2.3. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Krovinys bus pakrautas ir / ar iškrautas per 1 (vieną) darbo dieną nuo transporto priemonės atvykimo į Pakrovimo / Iškrovimo vietą momento ES valstybėse ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo transporto priemonės atvykimo į Pakrovimo / Iškrovimo vietą momento už ES ribų, jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta kitaip. Šis Užsakovo įsipareigojimas užtikrinti Krovinio pakrovimą / iškrovimą negalioja ir sutartos netesybos (baudos) už Prastovas Užsakymo vykdytojui nėra apmokamos, jei Užsakymo vykdytojas nesilaikė Ekspediciniame užsakyme nurodytų terminų pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, nesilaikė Krovinio pakrovimo ir / ar pristatymo terminų, pristatytas sugadintas Krovinys ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ir / ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai. 
3.2.4. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakymo vykdytojui apie Krovinio Vežimo sąlygų pasikeitimus ir gautas papildomas Instrukcijas, susijusias su gabenamu Kroviniu.
3.3. Užsakymo vykdytojo teisės. 
3.3.1. Užsakymo vykdytojas gali savo nuožiūra pasirinkti Krovinio Pervežimo maršrutą, jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta kitaip. 
3.3.2. Užsakymo vykdytojas turi teisę į faktiškai patirtų papildomų išlaidų, susijusių išimtinai su papildomų Užsakovo Instrukcijų, iš esmės keičiančių Ekspediciniame užsakyme ir / ar CMR važtaraštyje nurodytus duomenis, vykdymu, atlyginimą. Tokios papildomos išlaidos, jei jos susijusios su padidėjusiu kilometražu nuo Pakrovimo vietos iki Iškrovimo vietos dėl papildomų Užsakovo Instrukcijų, yra apskaičiuojamos ir atlyginamos Užsakymo vykdytojui proporcingai pagal pirminį kilometražą ir sutartą Pervežimo kainą. Atitinkamai, jei papildomos Užsakovo Instrukcijos yra susijusios su mažesniu kilometražu nuo Pakrovimo vietos iki Iškrovimo vietos, nei buvo sutarta Ekspediciniame užsakyme, Užsakovas turi teisę mažinti Ekspediciniame užsakyme numatytą Pervežimo kainą (frachtą) proporcingai pagal pirminį ir faktinį kilometražą. Kitos papildomos išlaidos, susijusios su papildomų Užsakovo Instrukcijų vykdymu, bet nesusijusios su kilometražo padidėjimu, atlyginamos pagal Užsakymo vykdytojo pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus ir tik tuo atveju, jei tokios išlaidos buvo iš anksto prieš jas patiriant raštiškai suderintos su Užsakovu.
3.4. Užsakymo vykdytojo pareigos. 
3.4.1. Užsakymo vykdytojas, vykdydamas Pervežimą, privalo laikytis CMR konvencijos, ADR konvencijos, TIR konvencijos ir visų kitų atitinkamų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių tarptautinius krovinių pervežimus keliais, nuostatų. 
3.4.2. Vykdant Krovinio Pervežimą Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei visų tarptautinių teisės aktų, įskaitant AETR Konvenciją, Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006, ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, reikalavimų laikymąsi. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
3.4.3. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems jo / pasitelkto Faktinio vykdytojo darbuotojams buvo, yra ir bus tinkamai ir laiku mokamas ne mažesnis darbo užmokestis ir kitos atitinkamos išmokos (dienpinigiai, išmokos, susijusios su atostogomis, viršvalandiniu darbu ir kt.), nei yra numatyta kiekvienos atitinkamos valstybės, kurioje ir / ar per kurią yra vykdomas atitinkamas Pervežimas. 
3.4.4. Užsakymo vykdytojas privalo turėti / užtikrinti, kad jo pasitelktas Faktinis vykdytojas turėtų visus leidimus, sertifikatus, sutikimus, licencijas ir kitus dokumentus bei priemones, reikalingus vykdant tarptautinius krovinių pervežimus. 
3.4.5. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad, vykdydami Sutartį, Užsakymo vykdytojo darbuotojai, jo paskirti / kontroliuojami / samdomi / pasitelkti asmenys griežtai laikysis priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos saugos, asmens duomenų apsaugos, ir kitų Sutartį ir Vežimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 
3.4.6. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Krovinio Pervežimą atlikti pats ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti iš šių Sąlygų kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, o Vežimo procese nesinaudoti trečiųjų asmenų (vežėjų ir / ar ekspeditorių) paslaugomis. 
3.4.7. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja laiku pateikti sutartą, tinkamą, techniškai tvarkingą, švarią, sandarią, neskleidžiančią pašalinių kvapų, aprūpintą Krovinių tvirtinimo ir ADR (jei reikalinga) įranga, atitinkančią Ekspediciniame užsakyme nurodytus reikalavimus, aprūpintą Krovinio Vežimui būtinais dokumentais ir tinkančią konkrečiam Kroviniui pervežti transporto priemonę. Transporto priemonės, neatitinkančios šių reikalavimų, pateikimas yra prilyginamas transporto priemonės nepateikimui su visomis to pasekmėmis. 
3.4.8. Užsakymo vykdytojas privalo elgtis rūpestingai bei sąžiningai pagal savo veiklą išmanančio ir profesionaliai paslaugas teikiančio asmens standartus ir įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių tam, kad Krovinys jo Pervežimo metu išsaugotų visas savo savybes, buvusias pakrovimo metu. 
3.4.9. Jeigu Užsakovo Ekspediciniame užsakyme pateikta informacija apie Krovinį ar jo gabenimo sąlygas yra netiksli ar nepakankama, Užsakymo vykdytojas privalo išsiaiškinti visus netikslumus ir trūkstamą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamam Krovinio Pervežimui: Krovinio svorį, apimtį, charakteristiką, techninius reikalavimus transporto 
3.4. Užsakymo vykdytojo pareigos. 
3.4.1. Užsakymo vykdytojas, vykdydamas Pervežimą, privalo laikytis CMR konvencijos, ADR konvencijos, TIR konvencijos ir visų kitų atitinkamų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių tarptautinius krovinių pervežimus keliais, nuostatų. 
3.4.2. Vykdant Krovinio Pervežimą Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei visų tarptautinių teisės aktų, įskaitant AETR Konvenciją, Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006, ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, reikalavimų laikymąsi. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
3.4.3. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems jo / pasitelkto Faktinio vykdytojo darbuotojams buvo, yra ir bus tinkamai ir laiku mokamas ne mažesnis darbo užmokestis ir kitos atitinkamos išmokos (dienpinigiai, išmokos, susijusios su atostogomis, viršvalandiniu darbu ir kt.), nei yra numatyta kiekvienos atitinkamos valstybės, kurioje ir / ar per kurią yra vykdomas atitinkamas Pervežimas. 
3.4.4. Užsakymo vykdytojas privalo turėti / užtikrinti, kad jo pasitelktas Faktinis vykdytojas turėtų visus leidimus, sertifikatus, sutikimus, licencijas ir kitus dokumentus bei priemones, reikalingus vykdant tarptautinius krovinių pervežimus. 
3.4.5. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad, vykdydami Sutartį, Užsakymo vykdytojo darbuotojai, jo paskirti / kontroliuojami / samdomi / pasitelkti asmenys griežtai laikysis priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos saugos, asmens duomenų apsaugos, ir kitų Sutartį ir Vežimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 
3.4.6. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Krovinio Pervežimą atlikti pats ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti iš šių Sąlygų kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, o Vežimo procese nesinaudoti trečiųjų asmenų (vežėjų ir / ar ekspeditorių) paslaugomis. 
3.4.7. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja laiku pateikti sutartą, tinkamą, techniškai tvarkingą, švarią, sandarią, neskleidžiančią pašalinių kvapų, aprūpintą Krovinių tvirtinimo ir ADR (jei reikalinga) įranga, atitinkančią Ekspediciniame užsakyme nurodytus reikalavimus, aprūpintą Krovinio Vežimui būtinais dokumentais ir tinkančią konkrečiam Kroviniui pervežti transporto priemonę. Transporto priemonės, neatitinkančios šių reikalavimų, pateikimas yra prilyginamas transporto priemonės nepateikimui su visomis to pasekmėmis. 
3.4.8. Užsakymo vykdytojas privalo elgtis rūpestingai bei sąžiningai pagal savo veiklą išmanančio ir profesionaliai paslaugas teikiančio asmens standartus ir įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių tam, kad Krovinys jo Pervežimo metu išsaugotų visas savo savybes, buvusias pakrovimo metu. 
3.4.9. Jeigu Užsakovo Ekspediciniame užsakyme pateikta informacija apie Krovinį ar jo gabenimo sąlygas yra netiksli ar nepakankama, Užsakymo vykdytojas privalo išsiaiškinti visus netikslumus ir trūkstamą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamam Krovinio Pervežimui: Krovinio svorį, apimtį, charakteristiką, techninius reikalavimus transporto
3.4.16. Užsakymo vykdytojas privalo dalyvauti Krovinio iškrovimo metu ir tikrinti iškraunamo Krovinio kiekį bei Krovinio ir jo pakuotės išorinę būklę. Paaiškėjus bet kokiems faktams, susijusiems su galimu Krovinio ir / ar jo pakuotės apgadinimu ir / ar trūkumu, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštiškai informuoti Užsakovą ir gauti jo Instrukcijas. 
3.4.17. Pristačius Krovinį į Iškrovimo vietą, Užsakymo vykdytojas privalo reikalauti rašytinio patvirtinimo, kad Krovinys yra pristatytas. Gavėjas privalo pasirašyti ir antspauduoti Krovinio gavimo patvirtinimą CMR važtaraštyje. Patvirtinime turi būti įrašytas įmonės pavadinimas ir pasirašiusio asmens vardas, pavardė bei pareigos. 
3.4.18. Kai to reikalauja konkretaus Krovinio savybės, Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad transporto priemonės temperatūros režimą palaikanti įranga veiktų tinkamai ir nepertraukiamai ir kad visu Pervežimo metu būtų užtikrinta reikalaujama Krovinio temperatūra, nurodyta atitinkamame Ekspediciniame užsakyme ir CMR važtaraštyje, o nesant konkrečios temperatūros nurodymo, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant neišvykęs iš Pakrovimo vietos pranešti Užsakovui apie tai raštu ir gauti jo raštišką nurodymą dėl reikiamos temperatūros. 
3.4.19. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Krovinio perdavimo Gavėjui dienos pateikti Užsakovui 2 (du) CMR važtaraščio originalus su Siuntėjo parašu bei antspaudu, muitinės spaudais (jei taikoma), Gavėjo atžyma (parašu bei antspaudu) apie Krovinio gavimą ir kitus Ekspediciniame užsakyme nurodytus dokumentus, patvirtinančius tinkamą Vežimo Sutarties įvykdymą, taip pat PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjimui už Krovinio Vežimo paslaugas.
 
IV skyrius. KITOS KROVINIŲ PERVEŽIMO SĄLYGOS
4.1. Pavojingų krovinių pervežimas. 
4.1.1. Užsakovas Sutarties sudarymo momentu privalo Užsakymo vykdytojui perduoti raštu visą turimą informaciją apie Krovinio pavojingumą, Pavojingo krovinio klasę ir numerį, saugumo priemones bei kitą turimą informaciją. 
4.1.2. Užsakymo vykdytojas privalo pasirūpinti visa trūkstama reikalinga informacija bei užtikrinti visas įmanomas saugumo priemones Pavojingo krovinio Pervežimo metu. 
4.1.3. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad vairuotojai, faktiškai vykdantys tarptautinius Pavojingų krovinių Pervežimus, turėtų galiojančius ADR vairuotojų pasirengimo pažymėjimus, galiojančią vairuotojų medicininę knygelę bei atitiktų visus ADR konvencijoje bei kituose Pavojingų krovinių Pervežimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
4.1.4. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo ir trečiųjų asmenų nuostolius, patirtus dėl netinkamo Pavojingų krovinių Pervežimo.
 
V skyrius. PERVEŽIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
5.1. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktą Krovinio Pervežimą privalo sumokėti Užsakymo vykdytojui Pervežimo kainą (frachtą) mokėjimo pavedimu per 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų po 2 (dviejų) tinkamai užpildytų CMR važtaraščių originalų, tinkamai įformintos PVM sąskaitos gavimo. Jei Ekspediciniame
užsakyme numatytas kitoks apmokėjimo terminas ar tvarka, Užsakovas privalo laikytis Ekspediciniame užsakyme numatytų sąlygų. 
5.2. Mokėjimai vykdomi pavedimu mėnesio 01, 10 ir 20 dienomis. 
5.3. Nesant bent vieno iš Sąlygų 5.2. punkte ir / ar Ekspediciniame užsakyme nurodytų dokumentų (ar jiems esant netinkamai užpildytiems ir / ar turintiems kitų trūkumų), PVM sąskaita – faktūra už paslaugas Užsakymo vykdytojui nebus apmokėta ir minėtame punkte ir / ar Ekspediciniame užsakyme nurodytas Pervežimo kainos mokėjimo terminas bus skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Užsakovui bus pateiktas paskutinis apmokėjimui reikalaujamas Sutarties sąlygas atitinkantis dokumentas. 
5.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti Užsakovo finansinių reikalavimų Užsakymo vykdytojui sumas (pvz., reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo, baudų sumokėjimo ir kt.) į pagal šią ir pagal bet kurią kitą tarp Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės įmonių ir Užsakymo vykdytojo sudarytą sutartį Užsakovo mokėtinas sumas.
 
VI skyrius. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovo atsakomybė. 
6.1.1. Užsakovas atsako už tinkamą šiose Sąlygose bei Ekspediciniuose užsakymuose nurodytų Užsakovo įsipareigojimų vykdymą. 
6.1.2. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsako už Prastovas, viršijančias Sutartyje numatytus terminus, skirtus Krovinio pakrovimui / iškrovimui. Sutarta bauda už Prastovas pagal Užsakymo vykdytojo reikalavimą yra mokama tik už pilną papildomą dieną (24 dvidešimt keturias valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Jei Ekspediciniame užsakyme nesusitarta kitaip, Prastovos, viršijančios sutartus terminus, yra įvertinamos 100 (vieno šimto) EUR dydžio bauda už vieną papildomą pilną dieną (24 valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Užsakymo vykdytojas neturi teisės reikalauti jokių papildomų sumų / mokėjimų, susijusių su Prastovomis. 
6.1.3. Užsakovas jokiais atvejais neatsako už veterinarinės ir / ar muitinės tarnybos sukeltas Prastovas. 
6.1.4. Sutartos netesybos (baudos) už Prastovas Užsakymo vykdytojui nėra apmokamos, jei Užsakymo vykdytojas nesilaikė Ekspediciniame užsakyme nurodytų terminų pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, nesilaikė Krovinio pakrovimo ir / ar pristatymo terminų, pristatytas sugadintas Krovinys ir / ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai.
6.2.Užsakymo vykdytojo atsakomybė. 
6.2.1.Užsakymo vykdytojas atsako tiek už viso, tiek už dalies Krovinio praradimą, trūkumą bei sugadinimą nuo Krovinio priėmimo Pervežimui iki Krovinio perdavimo Gavėjui momento, už tinkamos transporto priemonės pateikimą pakrovimui ir Krovinio pristatymą laiku, už tinkamą pervežamo Krovinio sutvirtinimą bei išdėstymą transporto priemonėje, konfidencialumo, kitų Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymą. 
6.2.2. Užsakymo vykdytojo atsakomybės ribas ir atleidimo nuo atsakomybės pagrindus nustato Ekspedicinis užsakymas, šios Sąlygos ir taikytini teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, CMR konvencijos nuostatas. 
6.2.3. Užsakymo vykdytojas atsako ne tik už savo veiksmus, neveikimą ir klaidas, bet ir už veiksmus, neveikimą bei klaidas savo agentų ir kitų Trečiųjų asmenų, kurių paslaugomis Pervežimo metu naudojosi, nepaisant to, ar Tretieji asmenys buvo pasitelkti su Užsakovo leidimu, ar be jo. 
6.2.4. Jei Ekspediciniame užsakyme nesutarta kitaip, Užsakymo vykdytojui atšaukus patvirtintą Ekspedicinį užsakymą likus mažiau nei 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto transporto priemonės pateikimo į Pakrovimo vietą arba vėluojant pateikti transporto priemonę į Pakrovimo vietą Ekspediciniame užsakyme sutartu laiku daugiau kaip 2 (dvi) valandas, tai laikoma transporto priemonės nepateikimu, kai Užsakovas turi teisę nutraukti Ekspedicinį užsakymą ir reikalauti iš Užsakymo vykdytojo baudos, lygios 10 (dešimt) procentų nuo sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei Užsakovas įrodo, jog dėl Užsakymo vykdytojo atšaukto Ekspedicinio užsakymo ar nepateiktos transporto priemonės yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. 
6.2.5. Užsakymo vykdytojas atsako už pavėlavimą sutartu laiku pateikti transporto priemonę pakrovimui bei pristatyti Krovinį į Iškrovimo vietą ir / ar Užsakovo nurodytą muitinės įstaigą muitinės formalumų atlikimui. Jei Ekspediciniame užsakyme nesutarta kitaip, Užsakymo vykdytojo pavėlavimas į Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą įvertinamas 100 (vieno šimto) EUR dydžio bauda už kiekvieną prasidėjusią vėlavimo dieną, t.y. suėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po sutarto laiko pateikti transporto priemonę pakrovimui ar pristatyti Krovinį į Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių Užsakovas turi teisę reikalauti iš Užsakymo vykdytojo ir kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo pavėlavimo į į Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. 
6.2.6. Užsakymo vykdytojas praranda teisę vadovautis nuostatomis, atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės ar ją ribojančiomis, tais atvejais, kai žala padaroma tyčiniais Užsakymo vykdytojo veiksmais ar dėl didelio neatsargumo. 
6.2.7. Užsakymo vykdytojui draudžiama be raštiško išankstinio atsakingo Užsakovo darbuotojo leidimo keisti Pervežimą vykdysiančios transporto priemonės registracijos numerius, perkrauti gabenamą Krovinį iš vienos transporto priemonės į kitą. 
6.2.8. Nustačius neteisėto krovinių ir / ar žmonių (nelegalų) gabenimo kartu su Kroviniu faktą ir Krovinio savininkui / Siuntėjui / Gavėjui priėmus sprendimą Krovinį sunaikinti dėl higienos, kokybės, tiekimo grandinės saugumo ir / ar kt. pan. reikalavimų pažeidimo, Užsakymo vykdytojas privalės atlyginti visą sunaikinto Krovinio vertę bei visus su Pervežimu susijusius mokesčius ir kitus nuostolius, nepriklausomai nuo to, kad Krovinys (ar jo dalis) nėra sugadintas ir prieš jo sunaikinimą buvo tinkamas naudoti pagal paskirtį. 
6.2.9. Šalys susitaria, kad Užsakymo vykdytojui vežant akcizais apmokestinamą Krovinį, žalos Krovinio atveju, kuomet Krovinys yra pilnai ar dalinai apgadinamas ar prarandamas, Užsakovo reikalavimu Užsakymo vykdytojas privalo atlyginti ne tik Krovinio vertę bei kitas sumas, numatytas CMR konvencijoje, bet ir etikečių bei akcizinių banderolių įsigijimo, siuntimo, klijavimo, draudimo, banko garantijų už akcizines banderoles išlaidas, taip pat kitus su akcizais apmokestinamų Krovinių gabenimu susijusius ir kompetentingoms institucijoms mokamus mokesčius. 
6.2.10. Užsakymo vykdytojui draudžiama bet kokiu pagrindu sulaikyti gabenamą Krovinį, nutraukti Krovinio gabenimą ne Užsakovo nurodymu, iškrauti Krovinį kitoje vietoje, nei sutarta Iškrovimo / Paskirties vieta. Nesilaikius šios sąlygos, Užsakymo vykdytojas privalo šių Sąlygų nustatyta tvarka Užsakovo reikalavimu sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM dydžio baudą. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
6.2.12. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja konkretaus Ekspedicinio užsakymo vykdymo metu ir po jo įvykdymo neatskleisti jokiai Trečiajai šaliai konfidencialios informacijos, gautos vykdant Sutartį ir Ekspedicinį užsakymą (konfidencialia laikoma bet kokia viešai neprieinama informacija, susijusi su Užsakovu, vežamu Kroviniu, Siuntėju, Gavėju, Krovinio savininku ir pan.), o taip pat nenaudoti šios informacijos siekiant naudos sau, įskaitant savo paslaugų siūlymą tiesiogiai Siuntėjui, Gavėjui ir / ar Krovinio savininkui, su kuriuo Užsakymo vykdytojas neturėjo sutartinių santykių Sutarties sudarymo metu, 12 (dvylika) mėnesių po paskutinio Ekspedicinio užsakymo įvykdymo. Pažeidus šį įsipareigojimą Užsakymo vykdytojas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 5.000 (penkių tūkstančių) EUR dydžio baudą. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti.
 
VII skyrius. DRAUDIMAS 
7.1. Užsakymo vykdytojas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės (CMR) draudimą visam Krovinio Vežimo laikotarpiui tokiai draudimo sumai, kuri būtų pakankama padengti nuostolius, atsirandančius kiekvieno konkretaus Krovinio Vežimo metu. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti Sutarties galiojimo metu ir visą laikotarpį, kol išlieka galioti nors viena Užsakymo vykdytojo prievolė. 
7.2. Užsakymo vykdytojo CMR draudimas turi galioti vežamo Krovinio rūšiai.
 
VIII skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Užsakymo vykdytojas gauna Ekspedicinį užsakymą ir raštu jį patvirtina, grąžindamas pasirašytą Ekspedicinį užsakymą Užsakovui (įskaitant elektroniniu paštu, Skype ir / ar bet kokiomis kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis) arba konkliudentiniais veiksmais sutinka vežti Krovinį. Visais atvejais Sutartis laikoma sudaryta (net ir be atskiro Ekspedicinio užsakymo patvirtinimo raštu iš Užsakymo vykdytojo pusės), jei Užsakymo vykdytojas pateikia transporto priemonę Užsakovo Ekspediciniame užsakyme nurodyto Krovinio pakrovimui. 
8.1.2. Sutartis pasibaigia tinkamu ir visišku Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymu arba kitais Sutartyje ir / ar įstatymuose numatytais pagrindais. 
8.1.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštiškai apie tai informuodamas Užsakymo vykdytoją 
8.1.4. Sutartis keičiama arba pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, tačiau Sąlygas Užsakovas gali keisti vienašališkai, iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pakeistų Sąlygų įsigaliojimo, paskelbdamas naują Sąlygų redakciją savo tinklalapyje. Konkretaus Ekspedicinio užsakymo atžvilgiu tokiu atveju galioja ta Sąlygų redakcija, kuri galiojo to Ekspedicinio užsakymo sudarymo metu. 
8.1.5. Bet kokie Ekspedicinio užsakymo teksto taisymai, nepatvirtinti abiejų Sutarties Šalių raštu, negalioja. Tuo atveju, jei Užsakymo vykdytojas ištaisė, išbraukė ir / ar papildė Ekspedicinio užsakymo sąlygas, tačiau Užsakovas pakeitimų raštu nepatvirtino (nepasirašė atskirai šalia kiekvieno padaryto pakeitimo), o Užsakymo vykdytojas pateikė transporto priemonę pakrovimui, laikoma, kad Vežimo Sutartis įsigaliojo be pataisymų, braukymų ir papildymų, o Užsakymo vykdytojo atlikti taisymai neturi jokios reikšmės Sutarties vykdymui. 
8.1.6. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, tai nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui.
8.2. Galiojanti teisė ir ginčų sprendimas. 
8.2.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, yra galutinai išsprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo registracijos vietą arba kituose kompetentinguose teismuose pagal CMR konvencijos 31 straipsnio nuostatas. 
8.2.2. Sutarčiai, jos aiškinimui ir taikymui, Šalių prievolėms ir visiems kitiems susijusiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Pranešimai.
 8.3.1. Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu arba pristatyti Šalių Sutartyje nurodytu adresu arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą. 
8.4. Konfidencialumas. 
8.4.1. Šalys įsipareigoja saugoti, neatskleisti, neplatinti Tretiesiems asmenims abipusių susitarimų, Sutarties sąlygų, Ekspedicinių užsakymų sąlygų, korespondencijos tarp Šalių ir laikyti susitarimų, Sutarties, Ekspedicinių užsakymų, korespondencijos turinį bei su Sutarties vykdymu susijusią informaciją komercine paslaptimi, kuri gali būti atskleista tik įstatymų nustatytais atvejais. Jeigu Šaliai kyla bet kokių abejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, ta Šalis privalo elgtis su tokia informacija kaip su konfidencialia informacija iki tol, kol nebus gautas kitos Šalies patvirtinimas, kad tokia informacija nėra konfidenciali.
 
 
smart foreash

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali indentifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.

Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti