0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
0

STANDARTINĖS GABENIMO SĄLYGOS GPA LOGISTIKA UAB

 

PDF VERSIJA


STANDARTINĖS GABENIMO SĄLYGOS GPA LOGISTIKA UAB (klientams/užsakovams)
 
2023-09-01 redakcija
 
1 straipsnis. Bendros sąvokos
(a) Vežėjas: UAB „GPA LOGISTIKA“ ir bet kuris kitas „GPA LOGISTIKA“ grupei  priklausantis ar susijęs juridinis vienetas, kurio veikla yra Krovinių vežimas, veikiantis kaip Vežėjas stricto sensu, Vežėjo agentas arba Ekspeditorius.
(b) Vežėjo agentas: UAB „GPA LOGISTIKA“ ir bet kuris kitas „GPA LOGISTIKA“ grupei priklausantis ar susijęs juridinis vienetas, kurio veikla yra krovinių pervežimas.
(c) CIM konvencija: 1970 m. vasario 7 d. Tarptautinė konvencija dėl krovinių vežimo geležinkeliais, 1983 m. rugsėjo 7 d.
(d) GPA LOGISTIKA grupė: UAB GPA LOGISTIKA ir/ar jos antrinės ir/ar susijusios įmonės ir/ar dukterinės įmonės. 
(e) CMNI konvencija: Budapešto konvencija dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais.
(f) CMR konvencija: 1956 m. gegužės 19 d. konvencija dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais.
(g) Gavėjas: siuntos dokumente nurodyta šalis.
(h) Siuntėjas: siuntos dokumente nurodyta šalis.
(i) Vežimo sutartis: bet kokia sutartis, kuriai taikomos šios Taisyklės, sudaryta tarp Vežėjo ir Kliento arba Kliento užsakymas, kuriam taikomos šios Taisyklės ir sąlygos ir kuriai Vežėjas pritarė Krovinių gabenimui, bei kurį organizuoja Vežėjas. 
(y) Klientas: gali būti Siuntėjas, Prekių savininkas, Gavėjas ir jų agentai, subrangovai arba bet kuris kitas asmuo ar subjektas ir jų agentai, suinteresuoti Prekėmis, kurioms Vežėjas teikia Paslaugas.
(j) Pavojingi kroviniai: tai bet kokie pavojingi, kenksmingi, pavojingi, radioaktyvūs ar aplinką teršiantys kroviniai, Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) taisyklėse priskirti kaip „pavojingi“.
(k) Duomenų apsaugos teisės aktai: reiškia BDAR ir (arba) taikomus (nacionalinius) teisės aktus, susijusius su asmens duomenimis.
(l) Ekspeditorius: kiekvienas GPA LOGISTIKA grupei priklausantis subjektas, kurio veikla yra Krovinių vežimo organizavimas ir/ar patenka į teisinį ekspeditoriaus apibrėžimą.
(m) Ekspedijavimo sutartis: Sutartis tarp ekspeditoriaus ir Kliento, su kuria sutiko ekspeditorius ir apimanti ekspeditoriaus organizuojamą Krovinių pervežimą.
(n) GDPR: reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB. 
(o) Prekės: apima visus krovinius, jo įpakavimą ir/ar Transporto vienetą, kurį Klientas patikėjo Vežėjui pagal Vežimo sutartį.
(p) Hagos-Visbio taisyklės: Tarptautinė konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su važtaraščiais, suvienodinimo, pasirašyta Briuselyje 1924 m. rugpjūčio 25 d., su pakeitimais, padarytais 1968 m. vasario 23 d. 
(r) Asmens duomenys: reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.
(s) Paskelbti tarifai: visi įkainiai, tarifai, mokesčiai ir papildomi mokesčiai, nurodyti šiose taisyklėse ir sąlygose ir paskelbti Vežėjo svetainėje www.gpalog.com, pvz., laukimo valandos, saugojimo išlaidos, prastovos išlaidos, ridos įkainiai, bet tuo neapsiribojant.
(t) Paslaugos: Visos Vežėjo Klientui teikiamos paslaugos, įskaitant tas paslaugas, kurios nėra aiškiai nurodytos Vežimo sutartyje.
(u) Siuntimo dokumentas: CMR važtaraštis, jūrų važtaraštis, važtaraštis arba bet koks kitas panašios paskirties siuntos dokumentas.
(v) Terminai ir sąlygos: Paslaugoms taikomos sąlygos, kaip apibrėžta šiame dokumente
(z) Transporto priemonė: bet kokio tipo transporto vienetas, kurį Vežėjas naudoja kroviniams vežti vežimo metu, pvz., konteineriai, priekabos, puspriekabes, šaldytuvai, važiuoklės, vilkikas, bet tuo neapsiribojant.
 
2 straipsnis. Taikymas 
(a) Šios Taisyklės taikomos Vežėjo organizuojamam Krovinių vežimui.
(b) Klientas garantuoja, kad jis yra Prekių savininkas arba įgaliotas veikti kaip savininko atstovas/įgaliotas atstovas. Klientas sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis savo vardu ir, jei Klientas veikia kaip atstovas / įgaliotasis atstovas savininko vardu, jis sutinka su minėtomis sąlygomis kaip agentas / įgaliotasis atstovas ir savininko vardu. 
(c) Kiekvienas užsakymas pats savaime yra įrodymas, kad Klientas besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, bei Klientas aiškiai atsisako savo taisyklių ir sąlygų.
(d) Šios sąlygos taip pat taikomos pasiūlymams, kuriuos parengia Vežėjas arba jo agentai/įgaliojimai, veikiantys jo vardu. 
(e) Kliento sąlygos ir taisyklės aiškiai laikomos neįtrauktomis ir netaikomos. Bet kokios tokios Kliento sąlygos, taisyklės ir nuostatos, taip pat bet kurios kitokios nei šios Vežėjo standartinės gabenimo sąlygos nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei kiekvienu konkrečiu atveju Vežėjas su jomis aiškiai sutiko raštu.
(f) Net jei subrangovai rengia savo gabenimo dokumentus, kuriuose gali būti nukrypstančių terminų ir sąlygų, pirmenybė teikiama, šioms Vežėjo standartinės gabenimo sąlygoms.
(g) Vežėjas gali bet kuriuo metu ir savo nuožiūra keisti šias Sąlygas, apie tai nepranešęs Klientui arba be jo. Bet koks toks pakeitimas įsigalios iš karto po paskelbimo Vežėjo svetainėje. Kliento tolesnis naudojimasis Paslaugomis po bet kokio tokio pakeitimo reiškia, kad Klientas sutinka su tokiomis pakeistomis Sąlygomis ir sąlygomis.
(h) Vežėjo ir kliento vežimo sutartis reglamentuojama:
- vežant keliais: CMR konvencijos nuostatas;
- vežant jūra: Hagos-Visbio taisyklių nuostatas;
- vežant geležinkeliu: CIM konvencijos nuostatos;
- vežant vidaus vandenų keliais: CMNI konvencijos nuostatas;
- multimodaliniam ir intermodaliniam transportui: atitinkamam transporto segmentui taikomi įstatymai/konvencijos;
- Taisyklės ir sąlygos, išdėstytos čia ir pagal bet kokius kitus privalomus reglamentus, įstatymus ir (arba) konvencijas.
 
3 straipsnis. Vežimo procesas
(a) Vežėjas turi teisę pats teikti Paslaugas pagal Vežimo sutarties apimtį arba, kad Paslaugas visiškai ar iš dalies teiktų subrangovas pagal Vežėjo nustatytas sąlygas.
(b). Klientas turi pateikti visą reikiamą informaciją užsakymo įvykdymui.
(c) Kai Vežėjas veikia kaip Ekspeditorius, Vežėjas turi teisę, o Klientas tam duoda aiškų sutikimą, Vežėjo vardu, bet Kliento sąskaita, sudaryti visas būtinas sutartis ir įsipareigojimus, kurių reikia, kad būtų laikomasi visų Kliento nurodymus.
(d) Vežėjas turi visišką laisvę pasirinkti transporto rūšį, maršrutą ir tvarką, kurią jis nori naudoti pagal Vežimo sutartį teikiamoms Paslaugas.
(e) Vežėjas nepriima jokių gyvų, nuodingų, sprogstamųjų, degių, neteisėtų ar kitų panašių Krovinių ir jokių Krovinių, kuriems reikia ypatingo dėmesio, atsižvelgiant į transportavimo, tvarkymo, saugos taisykles.
(f) Vežėjas neatsako už aukščiau paminėtas Prekes, kurios vis dėlto yra gabenamos kaip Prekių dalis.
(g) Vežėjas savo nuožiūra sprendžia, ar priimti tam tikrų kategorijų prekes, kurioms gali būti taikomi importo/eksporto apribojimai arba draudimai, įskaitant (be apribojimų) pavojingus krovinius, atliekas, dvejopo naudojimo prekes. Vežėjas, kaip sąlygą tokių Prekių priėmimui, gali (i) reikalauti, kad Klientas pateiktų papildomos informacijos užsakymo etape (ii) nustatyti papildomas sąlygas ar priemones; (iii) atsisakyti arba atmesti tokias Prekes, kai toms Prekėms taikomi tokie importo/eksporto apribojimai ar draudimai arba kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal (i) ir (ii) punktus.
(h) Klientas privalo pateikti Vežėjui teisingą pavojingų krovinių deklaraciją ir visą informaciją, reikalingą dėl būtinų atsargumo priemonių, kurių reikia imtis dėl pavojingų krovinių, ir privalo pritvirtinti prie Transporto priemonės reikalingus informacinius pranešimus, kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių ir teisės aktų.
(i) Vežėjas neprivalo sandėliuoti Krovinių ar jų saugoti, taip pat apdrausti Krovinių, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą ir net jei Prekės yra atvirame ore, nebent iš anksto aiškiai susitarta raštu.
(j) Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip ii užsakymo patvirtinimo, pateikti Vežėjui visą informaciją, reikalingą Vežimo sutarčiai vykdyti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 
(k) Vežėjas turi teisę remtis Užsakovo pateikta informacija ir netikrins Užsakovo pateiktos informacijos teisingumo.
(l)  Už Vežimo sutarties įvykdymui reikalingu dokumentų pateikimą atsako Užsakovas.
(m) Klientas yra atsakingas už tai, kad Prekės būtų prieinamos sutartoje vietoje ir sutartu laiku.
(n) Jei pagal Vežimo sutartį, gabenimo dokumentą ar kitą atitinkamą dokumentą, pristatant prekes Klientui arba gavėjui reikalingas gavimo patvirtinimas. Tokio gavimo patvirtinimo nebuvimas, neužtraukia Vežėjo atsakomybės ir neatleidžia susijusių šalių nuo įsipareigojimų pagal Vežimo sutartį.
 
4 straipsnis. Vežimo dokumento rengimas
(a) Kliento, Siuntėjo ir Gavėjo tapatybės nurodymas gabenimo dokumente yra prima facie įrodymas tarp šalių.
(b) Jeigu surašant važtaraštį Kliento nedalyvauja, jį tam skirtame langelyje pasirašo siuntėjas, krantinės darbuotojai arba ekspeditorius, kurie laikomi, kad veikia pagal Kliento nurodymus ir prireikus laiduoja, kad pastarasis sutiktų su šio gabenimo dokumento sąlygomis.
(c) Jei Gavėjo nėra iškrovimo vietoje, važtaraštį pirmame puslapyje nurodytame langelyje gali pasirašyti kiti asmenys, įskaitant krovėjus, krovinių tvarkytojus ar krantinės darbuotojus, kurie laikoma kad veikia pagal  Gavėjo nurodymus ir garantuoja, kad pastarasis sutiks su šio gabenimo dokumento sąlygomis. 
(d) Jei tai susiję su kitokios formos važtaraščiu, nei CMR važtaraštis, tai asmuo, kuris pasirašo važtaraštį priimdamas prekę arba pristatant prekes, yra laikomas kad veikia pagal Kliento ar Gavėjo nurodymus ir, sutinka su šiomis Standartinėmis gabenimo dokumento sąlygomis.
e) Vežėjas nepripažįsta ir negali tinkamai įvertinti Kliento nurodyto Prekių svorio, nebent patikrinimas, numatytas CMR konvencijos 8 straipsnio 3 dalyje, 20 str. 21 CIM konvencija arba panaši nuostata iš taikomų taisyklių, buvo ir yra tinkamai pažymėta gabenimo dokumente. Vadinasi, Vežėjas nėra atsakingas už jokią perkrovą apskritai arba kiekvienai ašiai. Klientas prisiima visas išlaidas ir žalą, atsiradusią dėl tokios perkrovos.
f) Klientas privalo laikytis Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS). Užsakovas yra atsakingas už konteinerio bendrosios masės (VGM) patikrinimą ir tokios tikslios informacijos pateikimą Vežėjui, užsakovas padengia visas išlaidas ir žalą, atsiradusią dėl netikslaus, neišsamaus ar trūkstamo VGM.
(g) Transporto priemonei, pristatomi pakrauti Vežėjui, taip pat Kroviniai, supakuoti į dėžes, ryšulius, statines ar nepermatomas pakuotes, priimami neištyrus jų turinio ar būklės.
 
5 straipsnis. Pakrovimas – iškrovimas – sandėliavimas 
(a) Šalys aiškiai susitaria, kad: 
- Pakrovimo operacijas atlieka Siuntėjas; 
- Iškrovimo operacijas atlieka Gavėjas.
(b) Tas, kuris yra atsakingas už minėtas operacijas, atsako už savo veiksmus, nurodymus ir (ar) informaciją, taip pat už asmenis, kurie padeda ar pakeičia jas atlikti ir todėl veikia jo vardu.
(c) Jei Siuntėjas arba Gavėjas paprašė Vežėjo atlikti pakrovimo ir iškrovimo veiksmus, Vežėjas šią veiklą atlieka tik prižiūrimas ir stebimas Siuntėjo ar Gavėjo. Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą kroviniams pakrovus ir (arba) iškrovus.
(d) Vežėjo nurodytas atvykimo į pakrovimo/iškrovimo vietą laikas yra tik apytikslis, pateikiamas informaciniais tikslais, dėl pavėluoto atvykimo į pakrovimo/iškrovimo vietą, Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės.
 
6 straipsnis. Nurodymai ir instrukcijos
(a) Vežėjo darbuotojai negali priimti, ir nepriima jokių nurodymų ar instrukcijų, kurios įpareigoja Vežėją viršijant numatytus apribojimus dėl: 
- Krovinio vertės, kuri turi būti atskaitos taškas visiško ar dalinio praradimo ar sugadinimo atveju; 
- Pristatymo datos; 
- Grynųjų pinigų pristatymo instrukcijos; 
- Ypatinga vertė arba ypatingas susidomėjimas pristatymo metu; kaip nurodyta galiojančiuose reglamentuose ir konvencijose.
(b) Vežėjo darbuotojai nėra įpareigoti priimti nurodymus ar instrukcijų, kurios įpareigoja Vežėją dėl pavojingų Krovinių (ADR) arba Krovinių, kuriems taikomas specialus reglamentas.
 
7 straipsnis. Sandėliavimas ir saugojimas
(a) Kiekvienam šios Vežimo sutarties taikymo sričiai taikomam sandoriui ir bet kokiam saugojimui ar sandėliavimui,  iki minėtos vežimo sutarties vykdymo, jos metu ir po jos taikomos šios sąlygos, nebent raštu susitarta kitaip.
(b) Jei Klientas ir (arba) gavėjas nepriima Prekių sutartoje pristatymo vietoje ir (arba) laiku ir pristatymas neįmanomas, kaip nurodyta šių Taisyklių 5 skyriuje, Vežėjas turi teisę saugoti prekes, atvirame ore arba ne, jo pasirinktoje vietoje ir Kliento ir (arba) gavėjo rizika. Vežėjas jokiu būdu negali būti laikomas atsakingas už žalą/nuostolius, atsiradusius per tokį saugojimo laikotarpį, nebent žala atsirado dėl Vežėjo kaltės. Tokiu atveju Vežėjo atsakomybė ribojama iki 8,33 SDR už kilogramą (bruto). Tokio saugojimo išlaidos yra laikomos vežimo mokesčių dalimi ir jas turi apmokėti Klientas.
(c) Vežėjas turi teisę parduoti ar disponuoti nepriimamas Prekes užsakovo sąskaita:
- 28 kalendorinės dienos po raštiško pranešimo Klientui arba asmeniui/juridiniam asmeniui, kuriam/turinčiam interesų Prekėmis, jeigu Kliento negalima rasti;
- 3 kalendorinės dienos po rašytinio pranešimo, jei kalbama apie greitai gendančius ar sugadintus Prekes arba Prekes, kurios yra tokios būklės, kad galima pagrįstai manyti, kad jos gali sukelti žalą ar nuostolius Vežėjui.
 
8 straipsnis. Vežimai, ne tarp Europos Sąjungos šalių
Šios nuostatos yra neatskiriama šių taisyklių ir sąlygų dalis. Minėtos nuostatos, taip išdėstytos tik dėl patogumo ir yra suprantamos, aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į Sąlygų visumą ir visos Vežimo sutarties apimties kontekste.
 
8.1. Bendros sąvokos
(a)  „Muitinės dokumentai“, be kita ko, reiškia dokumentus ir (arba) duomenis ir (arba) informaciją, kurių reikia arba reikalauja atitinkamos (-ių) jurisdikcijos (-ių), atitinkamos muitinės, pagal taikomus atitinkamus teisės aktus, taisykles ir procedūras muitinės procedūroms atlikti importuojant, eksportuojant ar tranzitu gabenant krovinius, sudarančius Vežimo sutarties su Klientu objektą, pavyzdžiui (bet be apribojimų ar išimčių) bet kurį, visus arba bet kurį iš šių dalykų derinį (atsižvelgiant į konkretų aplinkybės):
- Eksporto deklaracija, paprastai nurodant MRN numerį;
- (T1) deklaracija, paprastai nurodant MRN nuorodos numerį;
- Europos Bendrijos (T2, T2L, T2FL) arba JK statuso dokumentai;
- Importo deklaracija, paprastai nurodant MRN nuorodos numerį;
- ATA Carnet;
- TIR Carnet;
- CMR ;
- CIM važtaraštis;
- Jūrinis arba orinis važtaraštis;
- Komercinės sąskaitos faktūros ir pakuotės sąrašai;
- Kilmės sertifikatai (pvz., EUR.1, A forma, A.TR)‘
- Bet koks kitas dokumentas, naudojamas siuntai gabenti ir (arba) importuoti ar eksportuoti. 
(b) „Muitinės procedūros“, be kita ko, reiškia sandėliavimą, saugojimą, išleidimą, įforminimą, muitų/akcizo/tarifų mokėjimą, muitinės dokumentų tikrinimą, sertifikavimą, tvarkymą, prekių muitinį statusą ir (arba) muitinę procedūra, kurią atitinkamose jurisdikcijose nustato arba reikalauja atitinkamos muitinės, susijusią su prekių, kurios yra vežimo sutarčių objektas, importu, eksportu ar tranzitu, pavyzdžiui (bet be apribojimų ar išimčių), visi arba bet kuris iš šių dalykų derinys (atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes):
- Europos Sąjungos (ES) statusp Prekės (pagal kilmę arba išleidimą į laisvą apyvartą ES);
- JK statusas Prekės (pagal kilmę arba jų išleidimą į laisvą apyvartą JK);
- ne Europos Sąjungos (ne ES) statusas Prekės (prekės iš ne ES, kurios nebuvo įformintos laisvai apyvartai ES);
- Išorinio tranzito procedūra (T1);
- Vidinio tranzito procedūra (T2, T2L, T2LF);
- Muitinės sandėliavimas;
- Reeksportas (ne ES / ne JK statuso prekės);
- Laikinas saugojimas.
 
8.2. Vežėjo užduočių ribojimas
(a) Išskyrus tas ribotas su muitine susijusias užduotis, Muitinės dokumentus, Muitinės procedūras ir įsipareigojimus, kuriuos Vežėjas gali atlikti pagal galiojančius įstatymus, Vežėjas neprisiima jokių su muitine susijusių užduočių, Muitinės dokumentų, Muitinės procedūrų.
Vežėjas taip pat nėra atsakingas už muitinės formalumų, logistikos, organizavimo ar procesų organizavimą ir (arba) apmokėjimą. Ribotos užduotys, kurias gali tekti atlikti vežėjui, gali apimti: pranešimą muitinei apie prekių atvežimą, pakrovimo ir (arba) išvežimo patvirtinimą, pranešimų iš atitinkamų (muitinės ir (arba) uosto) institucijų tvarkymą ir bendrinimą, įvežimo santrauką. Deklaracija ir suvestinės deklaracijos dėl laikinojo saugojimo ir (arba) saugojimo muitinės sandėlyje, atitinkami pranešimai atitinkamoms muitinės ir (arba) uosto institucijoms, nebent Vežėjas teisiškai įpareigotas atlikti tokias užduotis. Bet kuriuo atveju su šiomis užduotimis susijusias išlaidas visais atvejais padengia Klientas.
 
8.3. Prekių apžiūra 
(a) Klientas supranta ir sutinka, kad Prekės gali būti tikrinamos ir kontroliuojamos, atitinkamų institucijų nustatytos/reikalaujamos Muitinės procedūros bet kuriuo metu, kai Prekės yra Vežėjo dispozicijoje. Klientas supranta ir pripažįsta, kad atitinkamų institucijų nurodymu Vežėjas gali (be kita ko) nutraukti plombas, atidaryti, išpakuoti, perkelti ir leisti prieiti prie Prekių.
(b) Klientas supranta ir sutinka, kad atitinkamos institucijos gali įsakyti arba nurodyti, kad Prekės būtų pervežtos į kitą vietą apžiūrai, kontrolei ar muitinės procedūroms atlikti. Tokiais atvejais už pervežimo į kitą vietą išlaidas ir savalaikį organizavimą atsako Klientas. Jei Klientas laiku neorganizuoja tokio pervežimo, Vežėjas gali pats organizuoti tokį pervežimą – ir Kliento įgaliojimai Vežėjui suteikiami – Krovinių paėmimą ir gabenimą į bet kurį nurodytą patikrinimo, kontrolės ar Muitinės procedūrų punktą. Visas rizikas ir papildomas išlaidas prisiima tik Klientas.
(c) Klientas supranta ir sutinka, kad Vežėjui taip pat gali būti nurodyta pakeisti Krovinių muitinės režimą iš laikinojo saugojimo į muitinės sandėliavimą ar bet kurią kitą atitinkamą Muitinės procedūrą ir (arba) sandėliuoti Prekes, ir tuo įgalioja bei įpareigoja Vežėją veikti Kliento vardu, ir prisiima taikomus mokesčius už visų muitinės deklaracijų parengimą ir pateikimą, jei to gali prireikti. 
(d) Visos aukščiau nurodytos priemonės, kurių ėmėsi Vežėjas, vykdydamas valdžios institucijų nurodymus, prisiima tik Kliento riziką ir išlaidas. Vežėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Prekių būklę po tokio patikrinimo ar valdžios institucijų įsikišimo. Nepažeidžiant šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatytų žalos atlyginimo nuostatų bendrumo, Klientas pirmuoju rašytiniu prašymu privalo atlyginti Vežėjui nuostolius ir apsaugoti jį nuo bet kokių mokesčių, baudų, pretenzijų, žalos atlyginimo, atsakomybės ir visų kitų. Vežėjo patirtos išlaidos, atsirandančios dėl tokio patikrinimo ar įsikišimo.
 
8.4. Muitų ir kitų rinkliavų mokėjimas
(a) Tik Klientas (o ne Vežėjas) yra atsakingas už bet kokius mokesčius, rinkliavas, baudas ir visas susijusias išlaidas ar žalą, bet kokio pobūdžio reikalavimus. Todėl Klientas yra atsakingas ir atsakingas už bet kokį mokėjimą, baudų sumokėjimą, išlaidas, žalą ar nuostolius, kuriuos Vežėjas patyrė ar patyrė dėl to. 
(b) Klientas supranta, kad Vežėjas gali būti priverstas atitinkamų institucijų sumokėti mokesčius, tokius kaip importo muitai, akcizai, specialūs akcizai arba baudos atsiskaitymai, ir visas papildomas išlaidas ir mokesčius, kurie dėl to gali atsirasti (tiesioginiai ar netiesiogiai), dėl Kliento Muitinės procedūrų, Muitinės dokumentų, importo/eksporto formalumų nesilaikymo, klaidingos ar neišsamios atitinkamoms institucijoms pateiktos informacijos, klaidingos, neišsamios, neteisingos ar suklastotos muitinės ar importo/eksporto deklaracijos, atsisakymo, sugadinimo, praradimo arba Prekių sunaikinimo. Nepažeidžiant 10 straipsnio o punkte nustatytų žalos atlyginimo nuostatų bendrumo, Vežėjo pirmuoju rašytiniu prašymu Klientas turi sumokėti visus nuostolius, žalą ir sumas, pagrindinę sumą, palūkanas ir išlaidas, kurių reikalauja valdžios institucijos arba taiko sankcijas Vežėjui. Sumokėti ir atlyginti Vežėjui bet kokią dėl to atsiradusią (tiesioginę ar netiesioginę) žalą, patirtas išlaidas.
(c) Jei Klientas nesumoka jokiai atitinkamai institucijai ar Vežėjui gavęs pirmąjį raštišką prašymą, Vežėjas turi teisę be jokio įspėjimo ir be jokios atsakomybės ar įsipareigojimų (t. y. prisiimdamas tik Kliento riziką ir išlaidas): (i) pervežti Prekes į kitą vietą arba nugabenti atgal į jų išvykimo terminalą arba į kitą GPA LOGISTIKA grupės terminalą; (ii) parduoti ar kitaip disponuoti Prekėmis, siekiant susigrąžinti visas taip patirtas išlaidas, žalą, nuostolius ir vėlavimus, ir (arba) (iii) pasinaudoti Suvaržymo teise, nurodyta šiose sąlygose.
 
8.5. Kliento garantijos
(a) Klientas garantuoja visų Muitinės dokumentų, Muitinės procedūrų, duomenų, dokumentų ir informacijos, pateiktų Vežėjui ir (arba) atitinkamoms institucijoms Kliento arba jo vardu, tikslumą, pakankamumą ir išsamumą.
(b) Klientas supranta ir pripažįsta, kad Vežėjas vykdo savo įsipareigojimus, veikia ir remiasi tik užsakovo pateiktais dokumentais ir informacija ir kad Vežėjas neturi pareigos tirti tokių dokumentų teisingumo. Klientas nedelsdamas praneša Vežėjui apie bet kokias Muitinės dokumentuose, Vežėjui ir (arba) atitinkamoms institucijoms pateiktuose dokumentuose ir informacijoje pateiktas klaidas, neatitikimus, neteisingus teiginius, praleidimus, įskaitant visus patvirtinamuosius dokumentus kaip įrodymus.
(c) Kai informaciją, Muitinės dokumentus, duomenis arba reikalaujamus pareiškimus ar deklaracijas atitinkamoms institucijoms ir (arba) Vežėjui pateikia trečioji šalis ir (arba) per paslaugų teikėją ar platformą, su kuria sudaryta sutartis,  Klientas:
(i) Visada išliks visiškai ir tiesiogiai atsakingas ir atsakingas Vežėjui už tokios trečiosios šalies ir (arba) paslaugų teikėjo ar platformos veiksmus ir (arba) neveikimą taip, tarsi tokie veiksmai ir (arba) neveikimas būtų paties Kliento;
(ii) Garantuoja, kad bet kokia informacija, pateikta Kliento vardu, yra ir visada išlieka tiksli ir išsami.
Vežėjas jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingas ir neatsako už (tiesiogines ar netiesiogines) pasekmes (i) atitinkamoms institucijoms ir (arba) (ii) trečiosioms šalims, jei Klientas nepateikia arba laiku nepateikia informaciją, Muitinės dokumentus, duomenis arba reikalaujamus pareiškimus ar deklaracijas, arba kai tokia informacija ar dokumentai yra nepakankami, netikslūs, klaidingi ar apgaulingi.
(d) (a) punkto nuostata, be kita ko, susijusi su informacija, kurią Klientas arba Bendrovė turi pateikti bet kuriai atitinkamai institucijai. Klientas privalo pateikti, įvesti, užpildyti, pateikti ir perduoti bet kuriai atitinkamai institucijai ir per galiojančius terminus visus ir bet kokius svarbius ir (arba) reikalingus Muitinės dokumentus, informaciją, duomenis, instrukcijas, sandorio dokumentus bet kurios muitinės procedūros tikslais. 
(e) Klientas pats atsako ir daro viską, kad savo sąskaita organizuotų ir įvykdytų visas būtinas muitinės procedūras, muitinės dokumentus, muitinės (eksporto, importo, tranzito) formalumus ar procesus.
(f) Už bet kokių muitų, rinkliavų, PVM ar kitų mokesčių, išlaidų, susijusių su Prekių importu ir eksportu ar bet kokia muitinės procedūra, sumokėjimą atsako tik Klientas.
 
8.6. Informacija kurią turi pateikti Klientas
(a) Vežimo sutarties sudarymo metu ir ne vėliau kaip prieš Krovinių atsiėmimą išvykimo pakrovimo vietoje, Klientas privalo aprašyti, apibrėžti, pateikti ir pateikti Vežėjui nepriklausomai nuo galiojančio INCOTERM:
(i) vežimo uostas, išvežimo uostas, dokumento tipas, susijęs su eksportu, reeksportu, muitų išvežimu perdirbti, T1/T2, sandėliavimo tvarkymas ar bet koks kitas Muitinės dokumentų tipas; ir (ii) kiekvienai siuntai:
- Gavėjas: už šios siuntos deklaravimą atsakinga šalis: pavadinimas, adresas, miestas + paštas, šalis, EORI numeris
- Siuntėjas: atsakinga muitinės šalis, tie patys duomenys kaip ir gavėjas + EORI kodas
- Dokumento numeris: muitinės dokumento numeris (MRN), dokumentas, galiojantis iki (laikas) konkretiems dokumentams, dokumentas, galiojantis iki (vieta) konkretiems dokumentams (iii):
- Pakuočių skaičius
- Prekės kodas: HS kodas / KN kodas
- Bruto svoris kilogramais, neto svoris kilogramais 
(iv) Visa veterinarinė, sanitarinė, fitosanitarinė, žmonių vartojimo, gyvūnų vartojimo informacija, susijusi su Prekėmis, kurios gali prireikti norint įvykdyti pakrovimo uosto ir atvykimo uosto reikalavimus.
(b) Prieš išvežant Prekes iš terminalo atvykimo uoste, Klientas privalo pateikti Vežėjui šią informaciją, nepriklausančią nuo galiojančio INCOTERM:
(i) MRN ir dokumento tipas, susijęs su importu, reimportu, T1/T2 ar bet kurio kito tipo muitinės dokumentas. 
(ii) Visa ir bet kokia susijusi informacija, dokumentai, patvirtinimo ir patikrinimo reikalavimai, taikomi veterinarinėms, sanitarinėms, fitosanitarinėms, žmonėms vartojamoms, gyvulinėms prekėms, kurių gali prireikti norint įvykdyti pakrovimo uosto ir atvykimo uosto reikalavimus.
(c) Teisinga ir pilna  informacija Vežėjui yra r;eikaliga, kad galėtų įvykdyti savo teisinę prievolę, susijusią su importu/eksportu tarp tam tikrų jurisdikcijų. Tokią pareigą Vežėjas vykdo, kai ir kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, o Klientas aiškiai paskiria Vežėją vykdyti šią pareigą Kliento vardu.
(d) Bet kokia „muitinės procedūrų supaprastinimo“ procedūra Klientui nebus, besąlygiškai prieinama. 
 
9 straipsnis. Transport priemonės prastovos 
(a) Klientas turi teisę į trijų (3) valandų nemokamą krovinio pakrovimo laiką, ir  trijų (3) valandų nemokamą krovinio iškrovimo laiką. Už papildomą laiką, viršijantį nemokamas valandas, imamas valandinis mokestis.
(b) Papildomi sustojimai, įskaitant, bet neapsiribojant Muitinės procedūrų vykdymu, suteikia Vežėjui teisę gauti papildomą kompensaciją už sustojimą ir kompensaciją už papildomai įveiktą atstumą, neįskaitant nakvynės.
(c) Nuo antros kalendorinės transporto priemonės prastovos dienos, bus skaičiuojamas dieninis prastovos mokestis, už kiekvieną papildomą prastovos dieną. 
(d) Prastovos, atsirandančios dėl priežasčių, dėl krovinio gabenimo dokumento ar bet kokio dokumento, pvz., TIR knygelių, sveikatos sertifikatų ir kt., nebuvimo ar netikslumo, suteikia teisę taikyti transporto priemonės prastovos mokestį.
(e) Klientas yra atsakingas už tai, kad visos Muitinės procedūros gabenant iš ir į ne ES šalis būtų vykdomos pagal šių Sąlygų 8 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad Prekės galėtų sklandžiai patekti į bet kurį terminalą. Neatitikimas lems papildomus saugojimo, prastovų mokesčius, kurios bus apmokestintos Klientui.
 
10 straipsnis. Atsakomybė
a) Vežėjas atsako tik už žalą / nuostolius, kurie yra tiesioginės konkrečios klaidos pasekmė, įrodyta, kad tai Vežėjo kaltė arba tyčinis nusižengimas. Tačiau tokia atsakomybė niekada negali viršyti 8,33 SDR už kilogramą (bruto) sugadintos ar prarastos prekės arba visais kitais atvejais neviršyti atitinkamai transporto rūšiai taikomos atsakomybės.
(b) Jei Vežėjas veikia kaip ekspeditorius, jis atsako tik už žalą / nuostolius, kurie yra tiesioginės konkrečios klaidos pasekmė, įrodyta, kad Vežėjo kaltė arba tyčinis nusižengimas. Tačiau tokia atsakomybė niekada negali viršyti 8,33 SDR už kilogramą (bruto) sugadintos ar prarastos prekės arba visais kitais atvejais neviršyti atitinkamai transporto rūšiai taikomos atsakomybės.
(d) Vežėjo atsakomybė reglamentuojama pagal CMR konvencijos, Hagos-Visbio taisyklių, CIM konvencijos arba CMNI konvencijos nuostatas, priklausomai nuo to, kuri yra taikoma. 
(e) Vežėjas neatsako už žalą, vėlavimą ar nuostolius, atsiradusius dėl force majeure arba muitinės patikrinimų, muitinės formalumų ar kitų nuo Vežėjo nepriklausančių priežasčių.
(f) Į nenugalimos jėgos apibrėžimą įeina: gaisras, kruša, sniegas, potvyniai, audros, audringas oras, pramoninės ar kitos dulkių dalelės, oro tarša, išmetamosios dujos, įprastas nusidėvėjimas, gedimas, vabzdžiai, korozija ir žala, būdinga sandėliavimui lauke, karas, terorizmas, vandalizmas, riaušės ir neramumai, streikai, lokautai, blokados ar darbo ginčai, karantino apribojimai , susijusios su Prekėmis ir (arba) vežimo ar uosto operacijomis; ryšio priemonių gedimas ar pertraukimas ir (arba) bet kokio kompiuterio, kompiuterių sistemos, kompiuterių programinės įrangos, kenkėjiško kodo, kompiuterinio viruso, kompiuterio proceso ar bet kurios kitos elektroninės sistemos naudojimas ar veikimas (kenksmingas ar ne) arba bet koks kibernetinis incidentas. (piktybinis ar ne), trečiųjų šalių įsibrovimas, vagystė, nebent Vežėjo atžvilgiu gali būti įrodytas didelis neatsargumas ar tyčinis nusižengimas, terminalo spūstis arba bet koks kitas įvykis, pagrindas ar aplinkybės, kurių Vežėjas negali kontroliuoti. Vežėjas taip pat neatsako už žalą, vėlavimą ar nuostolius, atsiradusius dėl vyriausybės veiksmų arba reguliavimo institucijų veiksmų, įskaitant neįprastą vėlavimą pateikti reikiamus leidimus.
(g) Vežėjui atsakomybė yra netaikoma, dėl:
- praradimo, sugadinimo ar vėlavimo, kuris nėra tiesiogiai priskirtinas Vežėjo kaltei;
- netiesioginiai nuostoliai ar žala, įskaitant ekonominius nuostolius, nematerialius nuostolius / žalą arba pa-sėkminius nuostolius / žalą; 
- neteisėta trečiųjų šalių veikla;
- pašalinių asmenų buvimo, nebent Vežėjo atžvilgiu gali būti įrodytas didelis neatsargumas arba tyčinis nusižengimas.
(h) Jei Vežėjas kreipiasi į subrangovą, jo atsakomybė niekada negali būti didesnė nei subrangovo. Atsakomybė nustatoma pagal CMR konvencijos, CIM konvencijos, Hagos-Visbio taisyklių arba CMNI konvencijos taisykles, priklausomai nuo to, kurios taisyklės taikomos.
(i) Klientas nereikalauja, kad Vežėjas bet kuriuo metu atliktų plombų patikrinimą ar pažymėtų plombų numerių ant bet kokio dokumento. Jei Vežėjas dėl kokių nors priežasčių pažymi plombų numerius, tada, nepaisant nieko, Vežėjas neprisiima jokių pareiškimų nei dėl nurodyto numerio tikslumo, nei dėl plombos būklės. Vežėjas neatsako nei dėl konteinerio ar priekabos būklės, nei dėl jų turinio. 
(j) Klientas įsipareigoja atlyginti Vežėjui visus nuostolius, žalą ir išlaidas, atsiradusias dėl šių Taisyklių 3 punkto nesilaikymo.
(k) Klientas privalo atlyginti Vežėjui nuostolius ir atleisti nuo visų mokesčių, muitų, akcizo, PVM, baudų, pretenzijų dėl atsakomybės, nuostolių, žalos, išlaidų ir pretenzijų dėl bet kokių banko garantijų, obligacijų ar užstato, atitinkamų institucijų naudai, kuriuos skiria arba sankcionavo, bet kuri atitinkama institucija ir (arba) reikalauja bet kuri šalis, subjektas ar asmuo, kad ir kaip būtų ir kada tik atsiranda, kaip tiesioginis ar netiesioginis rezultatas: i) nemokėjimo, neteisingo mokėjimo arba Klientui nesėkmingai išieškojus muitus ar kitus mokesčius; (ii) neteisinga, neišsami, apgaulinga informacija, deklaracijos ar duomenys, kuriuos Klientas pateikė atitinkamoms institucijoms; (iii) Kliento Prekių palikimas, neišsiuntimas arba neatsiėmimas/neišleidimas arba atidėtas siuntimas arba Prekių surinkimas, išleidimas arba susigrąžinimas iš atitinkamo Vežėjo terminalo ar patalpų.
(l) Klientas visada atsako Vežėjui už žalą, kurią jis pats arba trečiasis asmuo sukelia Transporto priemonei, kuris Kliento ar Gavėjo prašymu yra prieinamas Kroviniams pakrauti ar iškrauti. 
(m) Klientas ir/ar Siuntėjas įsipareigoja tinkamai supakuoti Prekes, paženklinti ir pažymėti reikiama informacija. Jie žino, kad visiškai arba iš dalies galima vežti jūra, vidaus vandenimis, geležinkeliu arba keliais, todėl pakuotė ir krovimas turi atlaikyti įprastą visų šių transporto rūšių riziką. 
(n) Jei taikomos Hagos-Visbio taisyklės, atsakomybė reglamentuojama taip:
- Vežėjo atsakomybė yra apribota iki 666,67 SDR už siuntinį ar vienetą, išskyrus teisę turinčios šalies teisę reikalauti 2 SDR už kilogramą (bruto) už prekių praradimą ar sugadinimą;
- nukrypstant nuo Hagos-Visbio taisyklių IV straipsnio 5 dalies c punkto, kiekvienas konteineris arba kiekvienas panašus transportavimo objektas kartu su jų turiniu yra laikomas paketu arba vienetu;
- Vežėjas niekada neatsako už žalą/praradimą dėl pavėluoto pristatymo; 
- Hagos-Visbio taisyklių III straipsnio 3, 4, 5, 7 ir 8 dalys netaikomos.
(o) Jei Paslaugos iš dalies teikiamos jūra, vidaus vandenų keliais, geležinkeliu ir (arba) iš dalies keliais, taikomos CMR konvencijos, CMNI konvencijos, Hagos-Visbio taisyklių ir (arba) CIM konvencijos nuostatos, atsižvelgiant į transporto segmentą, kuriame įvyko praradimas, sugadinimas ar vėlavimas. Jei transporto segmento nustatyti nepavyksta, Vežėjo atsakomybė nustatoma pagal kelių transportui arba vežimui jūra/geležinkeliu/vidaus vandenų keliais taikomus įstatymus/konvencijas, priklausomai nuo to, kokiose taisyklėse numatyta didžiausia kompensacija, ir priklausomai nuo konvencijos, kuris taikomas šiam transporto segmentui. 
Jei Paslaugos teikiamos geležinkeliu arba jei Klientas pasirenka vežti geležinkeliu, CMR konvencija taikoma tiek, kiek neįtraukiama vėlavimo ir tiek, kiek taikomi CMR konvencijos 31 ir 32 straipsniai
 
11 straipsnis. Pretenzijų pateikimo tvarkla
Atsižvelgiant į atitinkamas CMR konvencijos, CIM konvencijos, CMNI konvencijos ir Hagos-Visbio taisyklių nuostatas, visos pretenzijos dėl žalos atlyginimo Vežėjui pateikiamos per vienerius metus nuo Prekių pristatymo
 
12 straipsnis. Kainos pasiūlymas 
(a) Jei sąnaudų faktorius iš esmės padidėja, Vežėjas pasilieka teisę koreguoti pradinę kainą. Jei Klientas nesutinka su nauja kaina, jis turi teisę nutraukti Vežimo sutartį, be teisės reikalauti kompensacija.
(b) Jei nenurodyta kitaip, Vežėjo kainos pasiūlymai galioja 30 kalendorinių dienų, po kurių jos automatiškai nustoja galioti.
 
13 straipsnis. Mokėjimų tvarka
(a) Vežėjo sąskaitos faktūros apmokamos toje vietoje ir ta valiuta, kurioje yra Vežėjo būstinė.
(b) Sąskaitas galima apmokėti tik banko pavedimu. Mokėjimas čekiu nepriimamas. 
(c) Sąskaitos už suteiktas paslaugas, turi būti apmokamos ir nepateikus gabenimo dokumento.
(d) Nesumokėjus sąskaitos faktūros nustatyto termino, už mokėtiną sumą bus skaičiuojamos palūkanos ipso jure. Palūkanos bus kaupiamos pagal palūkanų normą, nustatytą pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos direktyvą 2011/7/UE, (su galimybe pataisyti), padidintą 8 procentiniais punktais ir suapvalintą iki didesnio pusės procentinio punkto. Tačiau taikoma palūkanų norma niekada negali būti mažesnė nei 10 % per metus.
(e) Kai per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą išsiuntimo registruotu laišku skolininkas ir toliau nevykdo įsipareigojimų, skolinio reikalavimo suma bus papildomai padidinta 10% ipso jure, mažiausiai 125 eurais, kaip fiksuoto dydžio kompensaciją, papildomiems administracinėms išlaidoms, skolininkų portfelių priežiūrai ir verslo sutrikdymui.
(f) Jei pervežimo užsakymas atšaukiamas likus 24 valandoms ar mažiau nuo pakrovimo, tai, nepaisant priežasčių, Klientas bus apmokestintas 20% bauda, skaičiuojant nuo iš pradžių sutartos transporto kainos. Jei dėl atšaukimo Vežėjas patyrė nuostolių, viršijančių 20 % vežimo mokesčio / frachto tarifo, tada jis turės sumokėti faktinius nuostolius.
(g) Klientas neturi teisės įskaityti Vežėjui mokėtinos sumos, su suma, į kurią Klientas gali turėti teisę arba kurią jis teigia turįs teisę gauti iš Vežėjo.
 
14 straipsnis. Garantijos
(a) Vežėjas turi teisę bet kada pareikalauti iš Kliento avansinio mokėjimo arba pakankamo užstato/garantijos už savo įsipareigojimų įvykdymą. Jei Klientas nedelsdamas neįvykdo šio prašymo, Vežėjas turi teisę nutraukti arba sustabdyti Paslaugų teikimą.
(b) Vežėjas turi teisę kartu su kitomis teisėmis, suteiktomis pagal šias Sąlygas ir (arba) įstatymus, prašyti Europos sąskaitos blokavimo orderio (EAPO) pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, kad būtų užtikrintas savo teises į mokėjimą, palūkanas ir visas su tuo susijusias išlaidas, kiek tai leidžia įstatymai; arba imtis bet kokių panašių veiksmų, kurie gali būti numatyti panašiuose ne ES šalių teisės aktuose.
(c) Jei per dešimt (10) dienų nuo pranešimo apie arešto teisę, skola nesumokama, Vežėjas gali parduoti Krovinį ir panaudoti gautas pajamas visoms tokioms išlaidoms patenkinti.
(d) Turto teisė apima išlaidas ir išlaidas bei įsipareigojimus, kuriuos Vežėjas patiria įgyvendindamas ir išlaikydamas įkeitimo teisę arba įgyvendindamas savo pardavimo teisę.
(e) Kiekvienas GPA LOGISTIKA grupės subjektas, turi teisę remtis kitų GPA LOGISTIKA grupės subjektų Sąlygose numatytais mokėjimo užstatais ir įkeitimu bei turi teisę vykdyti įkeitimo ir turto arešto teises į turimas prekes, kitu GPA LOGISTIKOS grupės subjektui naudai.
 
15 straipsnis. Kryžminio įsipareigojimų sąlygos
(a) Įsipareigojimų nevykdymas arba bet kokio pobūdžio įsipareigojimų, kuriuos Klientas pagal galiojančias Sąlygas turi GPA LOGISTIKA grupės subjekto atžvilgiu, pažeidimas/pažeidimas/neveikimas yra laikomas įsipareigojimų nevykdymu, visų kitų GPA LOGISTIKA grupės subjektų atžvilgiu ir suteikia teisę bet kuriam tokiam GPA LOGISTIKA grupės subjektui sustabdyti arba nutraukti kiekvieną sutartinį įsipareigojimą Kliento atžvilgiu, siekiant aktyvuoti /pagreitinti sutartines teises Kliento atžvilgiu.
(b) Jei Klientas priklauso grupei, bet kurio minėto Kliento grupės juridinio asmens padarytas pažeidimas ar pažeidimas bet kuriam GPA LOGISTIKA grupės juridiniam asmeniui bus laikomas Kliento pažeidimu pagal šias sąlygas ir lems bet kurio GPA LOGISTIKA grupės subjekto teisė, kaip aprašyta ankstesniame punkte.
 
16 straipsnis. Asmens duomenų apsauga (BDAR) 
(a) Klientas pareiškia ir garantuoja, kad laikosi ir įsipareigoja laikytis Duomenų apsaugos teisės aktų.
(b) Klientas Vežėjo atžvilgiu garantuoja, kad Asmens duomenų turinys, naudojimas ir/ar tvarkymas nėra neteisėti ir nepažeidžia jokių filialų, dukterinių įmonių, klientų, subrangovų, agentų, atstovų, konsultantų, kitų trečiųjų šalių ar _su tuo susijusių duomenų subjektų, tokių kaip darbuotojai ir darbuotojai.
(c) Klientas atlygins Vežėjui bet kokias ir visas patronuojamųjų įmonių, antrinių įmonių, klientų, subrangovų, agentų, atstovų, konsultantų, kitų trečiųjų šalių ar su jais susijusių duomenų subjektų, tokių kaip darbuotojai ir darbuotojai, pretenzijas, pareikštas dėl bet kokios priežasties, susijusias su Asmens duomenimis. Be bet kokių kitų galimų teisių gynimo priemonių, Klientas privalo ginti, atlyginti ir apsaugoti Vežėją nuo bet kokių nuostolių, žalos, išlaidų ir išlaidų, patirtų dėl to, kad Klientas pažeidė šią sąlygą.
(d) Jei reikia, bet kokios standartinės sutarties sąlygos arba būsimas pakeičiantis mechanizmas, skirtas keistis asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių, automatiškai bus šios sutarties dalis.
 
17 straipsnis. Sutarties nutraukimas
(a) Vežėjas turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą arba bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies nutraukti Vežimo sutartį, pateikdamas rašytinį pranešimą, kuris įsigalioja nedelsiant.
(b) Tokio Vežimo sutarties sustabdymo ar nutraukimo atveju Vežėjas neturi mokėti jokios kompensacijos.
 
18 straipsnis. Hardship 
Tuo atveju, kai dėl išskirtinių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti sudarant Vežimo sutartį, atsirastų ekonominis disbalansas Vežėjo nenaudai, Vežėjas turi teisę siūlyti Užsakovui naujas sąlygas, kurių tikslas pusiausvyra. Nesant susitarimo per 30 dienų nuo Vežėjo pasiūlymo, Vežėjas gali nedelsiant nutraukti Vežimo sutartį su Užsakovu.
 
19 straipsnis. Ginčų narginėjimo tvarka
(a) Visi ginčai ir reikalavimai, kylantys iš šios Vežimo sutarties, priklauso išimtinei Lietuvos jurisdikcijai ir yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės ir teismų praktikos. 
(b) Nepaisant to, Vežėjas turi pasirinkimo teisę nukreipti neapmokėtas krovinio / vežimo sąskaitas faktūras išieškojimo procedūrai teisme, kuriame yra skolininko registruota buveinė.
 
20 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 
(a) Jei dėl kokios nors priežasties, ypač dėl prieštaravimo imperatyviems įstatymams, viena ar kelios šių Sąlygų nuostatos tampa netaikomos, likusios nuostatos lieka galioti. 
(b) Angliškas tekstas yra originali šių taisyklių ir sąlygų versija. Esant vertimo problemoms ir (arba) nesuderinamoms su verstomis versijomis, tekstas anglų kalba bus viršesnis.
 
 
smart foreash

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali indentifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.

Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti